Vaganova Ballet Academy

Teachers of General Subjects

Russian Language and Literature

Batkova Eleonora

Dobrenko Evgeniya (Russian as Foreign)

Kudryavtseva Tatiana

Shuplyakova Natalya

Skorokhodova Natalia

Starostina Tatiana (Russian as Foreign)

Mathematics

Dmitriev Evgeniy

Mikhaleva Viktoriya

Putina Irina

History

Pelipenko Tatyana

English Language

Vasilieva Valentina

Volkhontseva Olga

French Language

Shcherbakova Vera

Physics

Tupalskaya Tamara

Chemistry

Ustina Tatiana

Biology

Simonenko Vera

Geography and Principles of personal and social safety

Baryshnikova Olga 

Gymnastics

Semenov Yury