Vaganova Ballet Academy

Teacher-retraining programs certificates

2024, February 01-29

1. 林庭苡 Lin Tingyi

2. 潘美霖 Pan Meilin

3. 赵蕴辉 Zhao Yunhui

4. 吕心月 Lyu Xinyue

5. 李木子 Li Muzi

6. 张梅 Zhang Mei

2024, March 04-29

1. 潘美霖 Pan Meilin

2. 林美樱 Lin Meiying

3. 林庭苡 Lin Tingyi

2024, April 01-26

1. 贝泓琳 Bei Honglin

2. 杨斯琪 Yang Siqi

3. 余晓伟 Yu Xiaowei

4. 崔洲鳳 Tsui Chou-Feng